Reklamační řád / formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod: www.maare.cz

Společnost: Maare food production s.r.o.

Se sídlem: Jaurisová 4, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: Na dlážděnce 20, 182 00 Praha 8

IČ/DIČ: 07829710 / CZ 07829710

E-mailová adresa: info@maare.cz

Telefonní číslo: + 420 725 9995 246

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Datum objednání: ………………………..

Datum obdržení: ………………………...

Číslo objednávky: ………………………...

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

ve Vašem obchodě www.maare.cz jsem vytvořil výše uvedenou objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

V …………………. , Dne …………………….

 

______________________________________

podpis spotřebitele

Seznam příloh:

Faktura / daňový doklad za objednané zboží č. …………………………..

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 10denní llhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme e-mailem. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Reklamované zboží zasílejte na adresu našeho skladu: Pod klapicí 20/188, Praha 5, 153 00 Praha 16.

Odkaz na reklamační formulář se nachází v patičce našeho portálu.